افعال با قاعده و بی قاعده انگلیسی

افعال با قاعده و بی قاعده انگلیسی

افعال انگلیسی را می توان به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد: افعال با قاعده و افعال بی قاعده. این طبقه بندی بر اساس نحوه تشکیل زمان گذشته و فعل ماضی است. در اینجا توضیح مفصلی از هر دو نوع آورده شده است:

 

افعال با قاعده:

این افعال برای ساخت حالت گذشته و حالت سوم (past participle) به سادگی به انتهای فعل -d یا -ed اضافه می‌شوند. افعال با قاعده هنگام تشکیل فرم های زمان گذشته و فعل ماضی از یک الگوی قابل پیش بینی پیروی می کنند. آنها معمولاً “-ed” را به شکل پایه (مصدر) فعل اضافه می کنند تا زمان گذشته و ماضی را تشکیل دهند.

شکل پایه: این ساده ترین شکل فعل است که به صورت مصدر نیز شناخته می شود. به عنوان مثال، «صحبت=Conversation»، «بازی=game»، «کار=Work».

زمان گذشته: برای تشکیل زمان گذشته برای افعال باقاعده، به سادگی “-ed” را به شکل پایه اضافه کنید.

مثال:

 • گفتگو (شکل مصدر) = Talk > صحبت شده (گذشته) = Talked
 • پخش (شکل مصدر) = Play > پخش شده (گذشته) = played
 • کار (شکل مصدر) = Work > کار (گذشته) = worked

 

فعل ماضی:

فعل ماضی افعال باقاعده نیز با افزودن «-ed» به شکل پایه تشکیل می شود. این فرم در زمان های مختلف از جمله حال کامل و ماضی کامل استفاده می شود.

 • گفتگو (شکل مصدر) = Talk > صحبت شده (ماضی) = Talked
 • پخش (شکل مصدر) = Play > پخش شده (ماضی) = played
 • کار (شکل مصدر) = Work > کار (ماضی) = worked

Regular verbs افعال با قاعده و بی قاعده انگلیسی

افعال بی قاعده:

افعال بی قاعده از الگوی استاندارد اضافه کردن “-ed” برای تشکیل زمان گذشته و حالت ماضی پیروی نمی کنند. در عوض، هر فعل بی قاعده برای زمان گذشته و فعل ماضی اشکال منحصر به فرد خود را دارد. این فرم ها باید به صورت جداگانه حفظ شوند زیرا از یک قانون ثابت پیروی نمی کنند.

شکل پایه: افعال بی قاعده نیز مانند افعال منظم، دارای شکل پایه هستند که مصدر فعل است. مثلاً «برو= Go»، «بخور=eat»، «گرفتن=take».

زمان گذشته و فعل ماضی: افعال بی قاعده برای زمان گذشته و ماضی خود اشکال منحصر به فردی دارند. این فرم ها می توانند به طور قابل توجهی با فرم پایه متفاوت باشند.

 • برو (پایه) = Go > رفت (گذشته) = Went > رفته (ماضی) =Gone
 • خوردن (پایه) = Eat > خورده (گذشته) = Ate > خورده (ماضی) =Eaten
 • گرفتن (پایه) =Take > گرفته (گذشته) = Took > گرفته شده (ماضی) =Taken

بر خلاف افعال با قاعده، افعال نامنظم از یک الگوی ثابت برای تشکیل فرم های زمان گذشته و ماضی خود پیروی نمی کنند، بنابراین باید به صورت جداگانه به خاطر بسپارند.

 

مثال هایی از افعال بی قاعده:

 • بخوان = Sing > آواز خواندن(گذشته) = Sang > خوانده شده (ماضی) = Sung
 • شنا کنید = Swim > شنا کرد (گذشته) = Swam > شنا کردن (ماضی) = Swum
 • راندن = Drive > راند (گذشته) = Drove > رانده (ماضی) = Driven

به طور خلاصه، افعال با قاعده از یک الگوی قابل پیش بینی برای تشکیل فرم های زمان گذشته و ماضی خود با افزودن “-ed” به شکل پایه پیروی می کنند، در حالی که افعال نامنظم دارای اشکال منحصر به فردی هستند که باید به صورت جداگانه به خاطر بسپارند.

 

در زیر لیستی از افعال نامنظم رایج انگلیسی به همراه معنی فارسی آن‌ها آمده است:

 1. go (went): به معنی “رفتن”
 2. is (was): به معنی “بودن”
 3. swim (swam): به معنی “شنا کردن”
 4. drink (drank): به معنی “نوشیدن”
 5. bring (brought): به معنی “آوردن”

 

ادامه لیستی از افعال با قاعده به همراه معانی فارسی آن‌ها آمده است:

 1. accept (accepted, accepted): به معنی “پذیرفتن”
 2. achieve (achieved, achieved): به معنی “دست یافتن”
 3. admire (admired, admired): به معنی “تحسین کردن”
 4. add (added, added): به معنی “افزودن”
 5. adopt (adopted, adopted): به معنی “به فرزندی گرفتن / قبول کردن / اتخاذ کردن”
 6. advise (advised, advised): به معنی “توصیه کردن”
 7. agree (agreed, agreed): به معنی “موافقت کردن”